Piotr Tolsdorf - 505 298 020 panodlogorytmiki@gmail.com

REGULAMIN WARSZTATÓW ONLINE

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Wydarzenie „Słowo + ruch + muzyka = logorytmika” czyli warsztaty logorytmiczne ONLINE w oparciu o Kalendarz Logorytmiczny, zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniem są warsztatami online i odbywają w terminie zgodnym z zakupem Uczestnika. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Piotr Tolsdorf LogoCentrum, ul. Fabryczna 13, 44-251 Rybnik, NIP 6422982856, reprezentowane przez Piotra Tolsdorfa, zwanego dalej Organizatorem. 

II. Zasady uczestnictwa
1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej www.panodlogorymiki.pl/kalendarzonline

2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały zakupu biletu na stronie www.panodlogorytmiki.pl/sklep

3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje: udział w Wydarzeniu, materiały zgodnie z opisem warsztatów na www.panodlogorytmiki.pl/kalendarzonline, imienny certyfikat w wersji elektronicznej.

5. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia www.panodlogorytmiki.pl/kalendarzonline

6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem sklepu na stronie www.panodlogorytmiki.pl/sklep i opłacenie uczestnictwa w warsztatach. 

7. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania organizatora o potrzebie przygotowania faktury zawierające dane Odbiorca / Nadawca. 

8. Koszt uczestnictwa podany jest na stronie wydarzenia www.panodlogorytmiki.pl/kalendarzonline

9. Osobie, która dokonała wpłaty za udział w warsztatach, a nie może wziąć udziału w czasie rzeczywistym zostanie udostępnione nagranie. Opłaty, które wpłynęły na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi. 

10. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy leżące po stronie Uczestnika (np. jakość łącza internetowego). Dostęp do nagrania zostanie przyznany wszystkim Uczestnikom na okres 30 dni od daty Wydarzenia. 

12. W przypadku problemów technicznych nie wynikających bezpośrednio z winy Organizatora (przerwa w dostawie prądu lub sygnału internetowego), Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenie uprzednio informując o tym Uczestników. 

 

V. Inne kwestie  

1. Wydarzenie może być filmowane i fotografowane przez Organizatora. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzenia w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia. 

3. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami). 

4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 

 

Verified by MonsterInsights